Biuro Usług Księgowych
"BILANS"
Zyta Teresa Zając


44-113 Gliwice, ul. 15 Grudnia 19/2
tel. (0-32) 234-35-01, kom. 0 - 505-754-748

Poradniki

Jak założyć firmę - krok pierwszy

Następny krok: 2* - os.fizyczna 2* - os.prawne

Krok pierwszy:

Rozpoczynamy działalność

Mamy pomysł na działalność, wiemy co będziemy robić, co zaoferujemy na rynku, znamy swoich potencjalnych konkurentów i konsumentów. Możemy podjąć decyzję - zostajemy biznesmenem !

Stop!

Na wstępie powinniśmy zapoznać sie z ustawą z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, która określa m.in. zasady postępowania przy rozpoczęciu działalności gospodarczej i jej podstawowymi terminami np. z Art.2.:
  • Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.
i z Art.4.:
  • Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą.
  • Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
Tym samym musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy działalność będziemy prowadzić na własne nazwisko czy w formie spółki, gdyż został przyjęty inny tryb postępowania przy rejestracji firmy w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej na własne nazwisko a inny dla rozpoczynających działalność w formie spółki.

Rozpoczynamy działalność na własne nazwisko

Rozpoczynamy działalność w postaci spółki
 

Następny krok: 2* - os.fizyczna 2* - os.prawne

 
BUK BILANS © 2001-2008