Biuro Usług Księgowych
"BILANS"
Zyta Teresa Zając


44-113 Gliwice, ul. 15 Grudnia 19/2
tel. (0-32) 234-35-01, kom. 0 - 505-754-748

Poradniki

Jak założyć firmę - krok drugi

Krok: 1 2 3 4 5 6 7

Krok drugi:

Urząd Miasta (Gminy)

Zdecydowaliśmy się co będziemy robić, wiemy już w jakim miejscu - możemy przystąpić do rejestracji Naszej Firmy. Udajemy się do Urzędu Miasta (Gminy) by wypełnić formularze rejestracyjne.

Zgodnie z obowiązującym jeszcze do 31 grudnia 2006 r. Art.7. [Ewidencja działalności gospodarczej] ustawy Prawo działalności gospodarczej z dnia 19 listopada 1999 z Art.7a. dowiemy sie między innymi o opłatach za wpis do ewidencji:
 • Ewidencję działalności gospodarczej prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której przebywa przedsiębiorca z zamiarem stałego pobytu.
 • Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna i dane osobowe w niej zawarte nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271).
 • Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie w kwocie 100 zł, a jeżeli zgłoszenie dotyczy zmiany wpisu, opłata wynosi 50 zł. Pobrane opłaty stanowią dochód budżetu gminy prowadzącej ewidencję. Rada gminy może wprowadzić zwolnienie od opłat.
a z Art. 7b. [Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji] jakie dane musi zawierać zgłoszenie do ewidencji:
 • Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, zwany dalej "organem ewidencyjnym", dokonuje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

 •  
 • Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powinno zawierać:
 •  
    
  • oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, o ile taki posiada,
  • oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania - również wskazanie tego miejsca i adresu zakładu głównego, oddziału lub innego miejsca, o którym mowa w art. 11 ust. 1,
  • określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),
  • wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej.
   
 • Organ ewidencyjny doręcza z urzędu przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

 •  
 • W przypadku gdy przedsiębiorca wraz ze zgłoszeniem do ewidencji działalności gospodarczej składa wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) oraz zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne, o którym mowa w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. Nr 142, poz. 702, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 116. poz. 1216 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 126, poz. 1067 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 137, poz. 1302), organ ewidencyjny niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu, przesyła powyższy wniosek do urzędu statystycznego województwa, na terenie którego przedsiębiorca ma miejsce zamieszkania, a zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne do wskazanego przez przedsiębiorcę urzędu skarbowego wraz z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i numerem PESEL oraz innymi dokumentami dołączonymi przez przedsiębiorcę.

Reasumując do zgłoszenia potrzebne będą następujące dane:

 • imię i nazwisko
 • miejsce zamieszkania
 • określenie przedmiotu działalności według klasyfikacji GUS
 • siedziba firmy i miejsca wykonywania działalności (w przypadku prowadzenia jej pod różnymi adresami podanie tych miejsc)
 • data rozpoczęcia działalności (należy podać datę z wyprzedzeniem ponieważ na odbiór wpisu do ewidencji czas oczekiwania wynosi 14 dni kalendarzowych)

Należy zabrać ze sobą dowód osobisty, a niejednokrotnie urzędnik może zażądać od nas tytuł własności do lokalu lub umowę najmu, w którym będzie prowadzona działalność.

Po 14 dniach udajemy się do Urzędu Miasta (Gminy) gdzie złożyliśmy wniosek i powinno na nas oczekiwać już nasze upragnione zaświadczenie, że zostaliśmy wpisani do Ewidencji Działalności Gospodarczej tym samym możemy uczynić

krok następny właściwie można by ten krok jak i krok piąty pominąć korzystając z delegacji ustawy i wypełniwszy te dokumenty pozostawić je w Urzędzie (patrz ustęp 4 Art.7b. powyższej ustawy).
 

Krok: 1 2 3 4 5 6 7

 
BUK BILANS © 2001-2008