Biuro Usług Księgowych
"BILANS"
Zyta Teresa Zając


44-113 Gliwice, ul. 15 Grudnia 19/2
tel. (0-32) 234-35-01, kom. 0 - 505-754-748

Preferencyjne zusy

Preferencyjne stawki Z U S w 2009 r.

Preferencyjny okres stosowania obniżonych stawek - maksymalnie 24 miesiące.

Podstawa i wysokość składek od osoby prowadzącej działalność po 25.08.2005 r.:

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:
 • rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 r.,
 • w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
 • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

>
Okres Podstawa do
Ubezpieczieczeń
Społecznych
Podstawa do
Ubezpieczieczenia
Zdrowotnego
51 bez
Ubezpieczenia
Chorobowego
51 52 52 odliczenia
od podatku
53
01/09 382,80 2.392,76 104,58 113,96 215,35 185,44 0,00
02/09 382,80 2.392,76 104,58 113,96 215,35 185,44 0,00
03/09 382,80 2.491,57 104,58 113,96 224,24 193,10 0,00
04/09 382,80 2.491,57 104,08 113,46 224,24 193,10 0,00
05/09 382,80 2.491,57 104,08 113,46 224,24 193,10 0,00
06/09 382,80 2.491,57 104,08 113,46 224,24 193,10 0,00
07/09 382,80 2.491,57 104,08 113,46 224,24 193,10 0,00
08/09 382,80 2.491,57 104,08 113,46 224,24 193,10 0,00
09/09 382,80 2.491,57 104,08 113,46 224,24 193,10 0,00
10/09 382,80 2.491,57 104,08 113,46 224,24 193,10 0,00
11/09 382,80 2.491,57 104,08 113,46 224,24 193,10 0,00
12/09 382,80 2.491,57 104,08 113,46 224,24 193,10 0,00
Uwagi:
  51- Ubezpieczenia Społeczne:
  • Emerytalne   19,52 %
  • Rentowe         6,00 %
  • Chorobowe     2,45 %
  • Wypadkowe  - jest uzależnione od liczby zatrudnionych w ubiegłym roku i rodzaju działalności
   • do 31.03.2009. - (przedział 0,90% - 3,60%). W tabeli przyjęto wypadkowe w wysokości 1,80 %
   • od 01.04.2009. - (przedział 0,67% - 3,33%). W tabeli przyjęto wypadkowe w wysokości 1,67 %
  52- Ubezpieczenie Zdrowotne
  • 9,00% z czego odliczeniu od podatku na koniec roku podlega tylko 7,75%
  • Od 01.04.2003. wprowadzono odrębną podstawę, różną od podstawy na Ubezpieczenia Społeczne
  • Od 01.04.2003. nie podlega zmniejszeniu o nieobecne dni spowodowane np. chorobowym czy rozpoczęciem działalności w śroku miesiąca
  53- Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
        Pracowniczych (FGŚP-płatne jedynie od pracowników)
  • Fundusz Pracy                                                         2,45 %
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych   0,15 %

Terminy składania deklaracji i odprowadzania składek:
 • do 5 dnia następnego miesiąca - jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i jednostki pomocnicze w rozumieniu art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
 • do 10 dnia następnego miesiąca - osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie - nie zatrudniające pracowników
 • do 15 dnia następnego miesiąca - pozostali płatnicy (w tym osoby zatrudniające pracowników za siebie i pracowników i współwłaściciele opłacający składkę za siebie na łącznej deklaracji rozliczeniowej)
Jeżeli dzień zapłaty składki przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę to termin ulega przesunięciu do pierwszego dnia pracującego po okresie wolnym.
Minimalne wynagrodzenie pracownicze brutto:

Od kiedy obowiązuje  Kwota
01.01.2009 r. 1.276,00


 


Serwis ma charakter informacyjny - za użycie zamieszczonych w nim danych
nie ponosimy żadnej odpowiedzialności - Biuro Usług Księgowych BILANS

BUK BILANS © 2001-2010